Vår integritetspolicy

Mpya Sci & Tech Integritetspolicy

Din integritet är viktigt för oss. Vi värnar om att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Mpya Sci & Tech endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Mpya Sci & Tech sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR). Det här är Mpya Sci & Tech integritetspolicy.

Data och hur vi hanterar den

Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster inom rekrytering och konsultverksamheten.

Vilken typ av data vi samlar in

Vi samlar in två typer av data – data om dig som kandidat eller data om dig som kund

Kandidatdata är personuppgifter vi samlar in om dig som kandidat när du registrerar ditt CV på vår hemsida. I första hand namn, e-postadress och telefonnummer. I senare skede i processen kommer vi även att samla in t ex personnummer och adress.

Kunddata är personuppgifter vi samlar in om dig som kund för att vi ska kunna fullgöra våra tjänster inom rekrytering och konsultverksamheten. Uppgifterna vi samlar in är namn, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi samlar in data
Vi samlar in och behandlar data som:

Vad vi använder data till

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet med dig eller (2) för att fullgöra en för Mpya Sci & Tech rättslig förpliktelse. Behandlingen av din data får också göras (3) efter en intresseavvägning eller (4) sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen. För att kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi behandla och hantera dina data. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar din data och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

Administration av dig som kandidat

Vi behandlar ditt namn, ditt telefonnummer, din mejladress samt de filer du bifogat din registrering hos oss i form av CV och personligt brev för att kunna matcha dig och din profil mot lediga tjänster.

Rättslig grund: avtal

Kvalitetssäkring av dig som kandidat

Vi behandlar även dina personuppgifter i samband med att vi säkerställer din kompetens för att kunna matcha dig mot rätt lediga tjänster. T ex resultat från personlighets- och färdighetstester, referenstagning och bakgrundskontroll.

Rättslig grund: avtal

Personuppgifter om dig som kund

Vi behandlar personuppgifter om dig som kund, som namn, e-postadress och telefonnummer för att följa upp, bekräfta och fakturera våra konsult- och rekryteringstjänster.

Rättslig grund: avtal

Hur länge vi sparar data

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Du väljer om du söker en enskild tjänst och endast vill bli matchad mot den eller om du vill finnas tillgänglig generellt i vår databas och matchas mot samtliga passande tjänster.

Om du väljer att ingå avtal för att matchas mot en enskild tjänst kommer dina uppgifter att sparas under pågående rekryteringsprocess samt erforderlig överklagande period. De personuppgifter som sparas efter avslutad process är endast ett minimum såsom; namn, e-postadress, telefonnummer samt sökt tjänst.

Om du väljer att ingå avtal för att finnas generellt i vår databas för att vi ska kunna matcha din profil mot samtliga lediga tjänster, sparar vi dina personuppgifter tills du säger upp ditt avtal med oss.

Dina personuppgifter kommer att sparas längre än vad som angetts ovan om det följer av att vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

När och hur vi delar personuppgifter med andra

Vi kan komma att lämna ut din data till:

Rekryterande kund

Om du går vidare i en rekryteringsprocess kommer vi att lämna ut dina personuppgifter i form av CV eller kandidatpresentation till den aktuella rekryterande kunden vars tjänst du sökt.

Kund som söker konsult

Vi kommer, efter godkännande från dig, lämna ut dina personuppgifter i form av CV till den kund som söker en konsulttjänst du visat intresse för.

Underleverantörer som behandlar data för vår räkning

Information om din användarprofil och rekryteringsprocess lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje part lokaliserad i Sverige. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster. Eventuellt kan vi komma att använda andra leverantörer för att kunna leverera våra tjänster. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Myndigheter

Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen.

Dina Rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med din data – varför den behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. Du hittar kontaktuppgifter längst bak i dokumentet om du har frågor kring eller vill utöva dina rättigheter som beskrivs nedan.

Rätt till tillgång

Du kan begära ett registerutdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att den data vi behandlar är korrekt. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Om data behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (kallas också att portera). Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Anmälan av överträdelse (klagomål)

Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en riktigt bra upplevelse av vår webbplats. En cookie är en textfil som innehåller information om besökarens inställningar och preferenser för en webbplats. När du besöker webbplatsen så sparas textfilen i din webbläsare.

Det finns två typer av cookies. Temporära cookies lagras så länge du besöker webbplatsen. När du stänger webbläsaren tas cookien bort. Den andra typen sparas en längre tid men har ett utgångsdatum.

Vi använder två typer av cookies

Google analytics

Vi använder tredjeparts-cookies kopplade till analysverktyget Google Analytics. Verktyget hjälper oss att förstå hur människor använder webbplatsen, vilket gör att vi kan vidareutveckla Mpyafinance.se och förbättra din upplevelse. Dessa cookies lagras upp till två år.

Vill du läsa mer om vilka typer av cookies som vi använder oss av för att ta del av statistiken i Google Analytics, kan du läsa mer här. (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=sv)

Facebook Pixel

Facebook Pixel är en annonskonverterare som möjliggör för Mpya Sci & Tech att mäta, optimera och bygga målgrupper på Facebooks annonskampanjer och annonskonvertering. För användare som besöker någon av våra webbplatser eller utför specifika åtgärder skapar Facebook en cookie som gör det möjligt för oss att skapa målgrupper som vi kan rikta oss emot i annonskampanjer på Facebook. Facebook kan också skapa cookies för att identifiera användare över flera enheter genom att samla in icke-personlig information.

Facebooks integritetspolicy finns att läsa här: https://www.facebook.com/about/privacy

Information om samtycke till Facebooks cookies finns att läsa här: https://developers.facebook.com/docs/privacy#what-info-to-provide

Hur Mpya Sci & Tech använder cookies

Vi använder själva information som lagras i de cookies som nämnts. Informationen delas med Google via Google Analytics. Den delas också med en digital byrå, Minabastapolare.se, som tagit fram vår webbplats och har tillgång till våra uppgifter i Google Analytics och med byrån Adway, adway.ai som har tillgång till statistiken för Facebook Pixel. Utöver dem så delar vi inte information med andra tredjeparter.

Kontaktuppgifter

Mpya Sci & Tech AB, org. nr: 559210-7204, adress: Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm, Sverige.

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på info@mpyascitech.com.